VVD Zvejas kontroles inspektori konstatē 19 nelegālus vēžu zvejas rīkus Daugavas ūdeņos

Šonedēļ, 3.augustā, Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas inspektori veica zvejas noteikumu ievērošanas kontroli Daugavā lejpus Ķeguma HES.

Kontroles rezultātā tika atrasti un no ūdens izcelti 19 nelegālie vēžu zvejas rīki – dažādas formas vēžu murdi un krātiņi. Murdos esošie vēži atbrīvoti un atlaisti Daugavā.

Pēc zvejas rīku apsekošanas konstatēts, ka vienā no vēžu krātiņiem bija iepeldējis arī aptuveni piecus kilogramus smags sams, kurš nespēja izkļūt no krātiņa un atrašanas brīdī, tostarp pārlieku siltā ūdens ietekmē, jau bija bez dzīvības pazīmēm, sadalīšanas stadijā.

Valsts vides dienests aicina rīkoties atbildīgi un neievietot nelegālus vēžu zvejas rīkus, kas var nodarīt kaitējumu ne tikai vēžiem, bet arī citiem zivju resursiem.

VVD atgādina, ka privātpersonas vēžu ieguvi drīkst veikt tikai tajās ūdenstilpēs, kurās tos ir atļauts ķert tikai ar vēžu krītiņiem vai rokām atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 4. nodaļā https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi noteiktajai kārtībai.

Vasara ir populārs vēžošanas laiks Latvijas ūdenstilpēs, tomēr jāatceras, ka vēžošana ir atļauta tikai noteiktos ūdensobjektos. Tāpat jāievēro, kādas sugas vēžus, kad un kādā veidā drīkst iegūt. VVD inspektori, apsekojot ūdenstilpes un veicot zivju resursu ieguves kontroli, uzrauga arī vēžu ieguvi un tās atbilstību noteikumiem. Naudas sods fiziskai personai par vēžošanas noteikumu pārkāpšanu ir līdz 350 EUR.

Ir aizliegts ķert vēžus alās, vai izdzenot tos no alām vai slēptuvēm. Aizliegts ķert platspīļu vēžus un šaurspīļu vēžus – no 1.oktobra līdz 30.jūnijam, kā arī to mātītes ar redzamiem ikriem – visu gadu.

Leave a Comment