LIFE OrgBalt projekts paplašina sadarbību ar citiem projektiem

LIFE OrgBalt projekta vienā no 17 klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrējumu vietām “Koksnes pelnu izkliede mežā pēc kopšanas cirtes izpildes meža zemē” KUR (kurā Latvijas vietā?) ir izvietota Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE-IP LatViaNature slēpņošanas jeb “geocaching” vieta. Slēpņošanas sērijas “Geocaching for LIFE” ietvaros LIFE programmas projektu norises vietās izvietoti 16 slēpņi.

Slēpņošanas vieta ierīkota sadarbībā ar LIFE integrēto projektu “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” LIFE19 IPE/LV/000010 jeb LIFE-IP LatViaNature.

Slēpņošanas vieta atrodas Smiltenes novada Mežolē, mežainā apvidū. Norādes uz slēpņošanas vietu atrodamas slēpņošanas.mājas lapā. Vairāk par sēriju “Geocaching for LIFE” un noteikumiem lasīt Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

LIFE OrgBalt projekta gaitā notiek informācijas apmaiņa, tīklošanās un citas aktivitātes ar vairāk nekā 15 citu līdzīgu jomu projektiem un partneriem, kas darbojas līdzīgās vai saistītās jomās Vācijā, Dānijā, Lielbritānijā, Islandē, Somijā, Beļģijā, Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā.

Koksnes pelnu demonstrācijas izkliedes vietā Smiltenes novada Mežolē 2021.gada ziemas periodā veikta meža kopšanas cirte un 1.5 ha platībā 40 metru platās joslās, kas mijas ar kontroles joslām, izkliedēti koksnes pelni (5 tonnas/ha) kā meža mēslojuma materiāls. Platībā ierīkots siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un vides datu mērījumu objekts, kurā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieki reizi mēnesī divu gadu periodā veic SEG emisiju un vides datu mērījumus, kas dod iespēju secināt, kā pelnu izkliede ietekmē meža augšanu un SEG emisijas, attiecīgi izdarot secinājumus par pelnu izkliedes prakses klimata pārmaiņu samazināšanas potenciālu.

Ikviens interesents aicināts apskatīt šo un pārējās 16 LIFE OrgBalt klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrējumu vietas visā Latvijā. Vairāk informācijas LIFE OrgBalt projekta mājas lapā.

Organiskā augsne ir viens no būtiskiem Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem un vienlaikus šīs platības ir saimnieciski nozīmīgas daudziem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Veids, kādā organisko augsni apsaimnieko, ietekmē klimata pārmaiņu procesus. Ar mērījumu palīdzību noskaidrojot, kuri apsaimniekošanas veidi ir ar lielāko klimata pārmaiņu samazināšanas efektu, zemes īpašnieki uzzina par veidiem, kādos iespējams šīs platības apsaimniekot, izmantojot pēc iespējas klimatam draudzīgāku pieeju.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Leave a Comment